Iccher Jolchhobi by Sushovan Dasgupta

Iccher Jolchhobi
Iccher Jolchhobi
by Sushovan Dasgupta 

Collection of Poems, Bengali
Hardbound, 96 Pages, 208 gms
About: icche, jolchobi, poems, sushovan, dasgupta

Price: Rs 150/- or US $5


Publications of Sushovan Dasgupta:

Iccher Jolchhobi

Media


Desh Patrika, Advt
02-Feb-2011

Boiyer Desh, Advt
01-Jan-2011

Comments

YGEGAVKEYF728202118423